/*

 Microcanonical Molecular Dynamics

 Narejeno po F77 programu
 microcanonical molecular dynamics
 1.0 Dieter W. Heermann 1985

 Vhodni parametri so:
 npart - število delcev (mora biti večkratnik števila 4)
 side  - dolžina stranice kocke v sigma enotah
 den  - reducirana gostota
 tref  - reducirana temperatura
 rcoff - odrez (cutoff) potenciala v sigma enotah
 h   - osnovni časovni korak
 irep  - popravi hitrost vsak irep-ti časovni korak
 istop - kje prenehaj popravljati hitrost
 timemx - število integracijskih korakov

*/
function molecular_dynamics ($npart, $den, $side, $tref, $rcoff, $h, $irep, $istop=0, $timemx, $koliko, $md) {

 // -------------------------------------------
 // najava spremenljivk
 // -------------------------------------------

 // sile
 $fx = array();
 $fy = array();
 $fz = array();

 // položaji
 $x = array();
 $y = array();
 $z = array();

 // hitrosti
 $vh = array();

 // za izpis podatkov
 $podatki = array();

 // preveri, da ni preveč korakov (max 2500)
 if ($timemx > 2500) $timemx = 2500;

 // popravi število delcev, da je deljivo s 4
 $npart = $npart - ($npart % 4);
 if ($npart < 4) $npart = 4;


 if($md) { 
 echo "-- Microcanonical Molecular Dynamics --\n\n";
 echo "Število delcev je: ".$npart."\n";
 echo "Velikost stranice kocke je: ".$side."\n";
 echo "Odrez LJ potenciala je: ".$rcoff."\n";
 echo "Število korakov je: ".$timemx."\n";
 echo "Osnovni časovni korak je: ".$h."\n";
 echo "Popravim hitrosti vsak ".$irep."-ti korak\n";
 echo "Preneham popravljat po ".$istop." korakih\n";
 }
 else {
 echo "-- Brownian Dynamics --\n\n";
 echo "Število delcev je: ".$npart."\n";
 echo "Velikost stranice kocke je: ".$side."\n";
 echo "Odrez LJ potenciala je: ".$rcoff."\n";
 echo "Število korakov je: ".$timemx."\n";
 echo "Osnovni časovni korak je: ".$h."\n";
 echo "Popravim hitrosti vsak ".$irep."-ti korak\n";
 }


 // -------------------------------------------
 // nastavi parametre
 // -------------------------------------------

 $a   = $side / 4.0;
 $sideh = $side * 0.5;
 $hsq  = $h*$h;
 $hsq2  = $hsq * 0.5; // zakaj ne $hsq/2.0 ?
 $rcoffs = $rcoff * $rcoff;
 $tscale = 16.0 / (1.0 * $npart - 1.0);
 $vaver = 1.13 * sqrt($tref / 24.0);

 $n3   = 3 * $npart;
 $iof1  = $npart;   // odmik za for zanke
 $iof2  = 2 * $npart; // odmik za for zanke


 // -------------------------------------------
 // nastavi začetno konfiguracijo
 // -------------------------------------------

 // postavi atome v kocki
 $ijk = 0;
 for ($lg = 0; $lg <= 3; $lg++) { //za $lg 0 do 3
  for ($i = 0; $i <= 3; $i++) {
   for ($j = 0; $j <= 3; $j++) {
	for ($k = 0; $k <= 3; $k++) {
	 $ijk++;
	 if ($lg < 2) {
	  $x[$ijk] = $i * $a + $lg * $a * 0.5; // $lg je tukaj 0, 1
	  $y[$ijk] = $j * $a + $lg * $a * 0.5; // $lg je tukaj 0, 1
	  $z[$ijk] = $k * $a;
	 }
	 else {
	  $x[$ijk] = $i * $a + (3 - $lg) * $a * 0.5; // $lg izraz je tukaj 1, 0
	  $y[$ijk] = $j * $a + ($lg - 2) * $a * 0.5; // $lg izraz je tukaj 0, 1
	  $z[$ijk] = $k * $a + $a * 0.5;
	 }
	} //$k
   } //$j
  } //$i
 } //$lg


 // določi hitrosti, porazdeljene normalno
 $vh = mxwell($n3, $h, $tref);

 // počisti sile
 for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
  $fx[$i] = 0.0; // popravi polje $f na 0 (mogoče bi to naredil direkt)
  $fy[$i] = 0.0;
  $fz[$i] = 0.0;
 }

 // -------------------------------------------
 // Začni dejansko molekularno dinamiko
 //
 // Enačbe gibanja so integrirane z uporabo "sumarne oblike".
 // Vsak irep-ti korak so hitrosti popravljene, da dajo določeno reducirano temperaturo (tref)
 // -------------------------------------------

 echo "\n\n- Začnem računat MD -\n";

 for ($clock = 1; $clock <= $timemx; $clock++) {
  
  // napreduj položaj za en osnovni časovni korak
  for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
   $x[$i] = $x[$i] + $vh[$i]    + $fx[$i];
   $y[$i] = $y[$i] + $vh[$i+$iof2] + $fy[$i];
   $z[$i] = $z[$i] + $vh[$i+$iof3] + $fz[$i];
  }

  // dodaj perodične mejne pogoje (da delci "krožijo" v škatli)
  for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
   if ($x[$i] < 0)   $x[$i] = $x[$i] + $side;
   if ($x[$i] > $side) $x[$i] = $x[$i] - $side;

   if ($y[$i] < 0)   $y[$i] = $y[$i] + $side;
   if ($y[$i] > $side) $y[$i] = $y[$i] - $side;

   if ($z[$i] < 0)   $z[$i] = $z[$i] + $side;
   if ($z[$i] > $side) $z[$i] = $z[$i] - $side;
  }

  // izračunaj delne hitrosti
  for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
   $vh[$i]    = $vh[$i]    + $fx[$i];
   $vh[$i+$iof1] = $vh[$i+$iof1] + $fy[$i];
   $vh[$i+$iof2] = $vh[$i+$iof2] + $fz[$i];
  }  // ta del izračuna sile na delcih ...

  $vir = 0.0;
  $epot = 0.0;
  for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
   $fx[$i] = 0.0; // popravi polje $f na 0 (mogoče bi to naredil direkt)
   $fy[$i] = 0.0;
   $fz[$i] = 0.0;
  }

  for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
   $xi = $x[$i];
   $yi = $y[$i];
   $zi = $z[$i];
   for ($j = $i+1; $j < $npart; $j++) {
	$xx = $xi - $x[$j];
	$yy = $yi - $y[$j];
	$zz = $zi - $z[$j];
	
	if ($xx < $sideh*-1) $xx = $xx + $side;
	if ($xx > $sideh)  $xx = $xx - $side;

	if ($yy < $sideh*-1) $yy = $yy + $side;
	if ($yy > $sideh)  $yy = $yy - $side;

	if ($zz < $sideh*-1) $zz = $zz + $side;
	if ($zz > $sideh)  $zz = $zz - $side;

	$rd = $xx * $xx + $yy * $yy + $zz * $zz;
	if ($rd > $rcoffs) break 2; // pojdi ven iz obeh for loopov
   
	$epot = $epot + pow($rd, (-6.0)) - pow($rd, (-3.0));
	$r148 = pow($rd, (-7.0)) - 0.5 * pow($rd, (-4.0));
	$vir = $vir - $rd * $r148;

	$kx   = $xx * $r148;
	$fx[$i] = $fx[$i] + $kx;
	$fx[$j] = $fx[$j] - $kx;

	$ky   = $yy * $r148;
	$fy[$i] = $fy[$i] + $ky;
	$fy[$j] = $fy[$j] - $ky;

	$kz   = $zz * $r148;
	$fz[$i] = $fz[$i] + $kz;
	$fz[$j] = $fz[$j] - $kz;

   } //$i
  } //$j

  for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
   $fx[$i] = $fx[$i] * $hsq2;
   $fy[$i] = $fy[$i] * $hsq2;
   $fz[$i] = $fz[$i] * $hsq2;
  }
  
  // ... konec računanja sil na delcih  // izračunaj hitrosti
  for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
   $vh[$i]    = $vh[$i]    + $fx[$i];
   $vh[$i+$iof1] = $vh[$i+$iof1] + $fy[$i];
   $vh[$i+$iof2] = $vh[$i+$iof2] + $fz[$i];
  }

  // izračunaj kinetično energijo
  $ekin = 0.0;
  for ($i = 1; $i <= $n3; $i++) {
   $ekin = $ekin + $vh[$i] * $vh[$i];
  }
  $ekin = $ekin / $hsq;


  // izračunaj povprečno hitrost
  $vel  = 0.0;
  $count = 0.0;
  for ($i = 1; $i <= $npart; $i++) {
   $vx = $vh[$i]    * $vh[$i];
   $vy = $vh[$i+$iof1] * $vh[$i+$iof1];
   $vz = $vh[$i+$iof2] * $vh[$i+$iof2];

   $sq = sqrt($vx + $vy + $vz);
   $sqt = $sq / $h;

   if ($sqt > $vaver) $count = $count + 1;
   $vel = $vel + $sq;

  }// $i
  $vel = $vel / $h;


  // izberi tip simulacije
  if ($md) {  

  if ($clock < $istop) { 
   // normaliziraj hitrosti da dobiš nakazano referenčno temperaturo
   if (($clock % $irep) == 0) {
	echo "\n Korak ".$clock."\n";
	echo "Popravljam hitrosti ...\n";
	$ts = $tscale * $ekin;
	echo "Temperatura pred spremembo je ".$ts."\n";
	$sc = $tref / $ts;
	$sc = sqrt($sc);
	echo "Faktor spremembe je ".$sc."\n";
	for ($i = 1; $i <= $n3; $i++) {
	 $vh[$i] = $vh[$i] * $sc;
	}
	$ekin = $tref / $tscale; // to je zmeraj enako
   } 
  } // if clock

  }
  // simulacija je BD
  else {

  // normaliziraj hitrosti da dobiš nakazano referenčno temperaturo
  if (($clock % $irep) == 0) {
   echo " Korak ".$clock."\n";
   echo "Zamenjam hitrosti ...\n";
   $vh = mxwell($n3, $h, $tref);
   $ekin = $tref / $tscale;
  }

  }
  
  // izračunaj razne količine
  if (($clock % $koliko) == 0) {
   $ek  = 24.0 * $ekin;
   $epot = 4.0 * $epot;
   $etot = $ek + $epot;
   $temp = $tscale * $ekin;
   $pres = $den * 16.0 * ($ekin - $vir) / $npart;
   $vel = $vel / $npart;
   //$rp  = ($count / $npart) * 100.0;
   
/*
	echo "korak ".$clock."\n";
	echo "kin. energija: ".$ek."\n";
	echo "pot. energija: ".$epot."\n";
	echo "tot. energjia: ".$etot."\n";
	echo "temperatura: ".$temp."\n";
	echo "pritisk: ".$pres."\n";
	echo "povp. hitrost: ".$vel."\n";
	//echo "rp: ".$rp."\n\n";
*/

	$ek_out = $ek_out. "[".$clock.", ".$ek."], ";
 	$epot_out = $epot_out. "[".$clock.", ".$epot."], ";
	$etot_out = $etot_out. "[".$clock.", ".$etot."], ";
	$temp_out = $temp_out. "[".$clock.", ".$temp."], ";
	$pres_out = $pres_out. "[".$clock.", ".$pres."], ";
	$vel_out = $vel_out. "[".$clock.", ".$vel."], ";

  }

 } //$clock

 $podatki["ek"] = $ek_out;
 $podatki["epot"] = $epot_out;
 $podatki["etot"] = $etot_out;
 $podatki["temp"] = $temp_out;
 $podatki["pres"] = $pres_out;
 $podatki["vel"] = $vel_out;

 return $podatki;

} //molecular_dynamics()